HABER AKIŞI

Avusturya İşçi Tarihinden Bir Kesit

 Tarih: 21-10-2018 17:13:33
Avusturya’ daki sendikalaşma oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşüktü. 1895 yılında yapılan sayımlara göre İmparatorlukta 6,5 milyon işçi ve memur vardı.

19. yüzyılın seksenli yıllarına değin işçilere yasal çerceve de olanak verilmediğinden dolayı, işçiler kendi imkanları ile kurdukları derneklerde örgütleniyorlardı.

Fakat kapitalizmin ülke de etkinlik kazanması ve çelişkilerin büyümesiyle birlikte tek tek işçi dernekleri, işçilerin haklı taleplerini yaşama geçirmede oldukça cılız kaldıkları gözlemleniyor.

• Bu cılızlığı gidermek ve işverenlere karşı daha etkin bir mücadele vermek amacıyla, bu irili ufaklı dernekleri tek bir çatı altında toplama girişimleri de yoğunlaştı.

1 Mayıs kutlamalarına gösterilen ilği, sendikacıları bu yöndeki çalışmalarında yüreklendiren önemli faktördü.

“Sanayicilerin Birliğini” (Industtriellenverband) kurmaları, işçi önderlerinin bu yöndeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmıştı.

 

• İşveren çevrelerinin kurduğu böylesine güçlü bir birliğe karşı koymak, ancak merkezi örgütlenmeye giden, güçlü bir sendikal hareketle mümkün olacaktı.

1893 yılının Aralık ayında Viyana’da ilk Sendika Kurultayı gerçekleştirildi.

Bu kurultaya yaklaşık 50 bin üyeyi temsilen 194 sendika katılmıştı.

 

• Bu ilk kurultayda sendikaları bir araya getirecek bir komisyonun kurulması karara bağlandı.

Bu komisyonla birlikte sendikal hareket merkezi bir organa kovuşmuştu.

Yine de Avusturya’ daki sendikalaşma oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşüktü.

1895 yılında yapılan sayımlara göre İmparatorlukta 6,5 milyon işçi ve memur vardı.

Oysa bunların sadece yaklaşık 88 bini sendika üyesiydi.

Bu da % 1.35 oranında bir sendikalaşma oranı demekti.

 

• 19.yüzyılda yükselen milliyetcilik akımları sendikaları da etkilemişti.

1896 yılında yapılan ikinci sendika kurultayında Çek sendika temsilcileri yönetimde kendilerinin yeterince temsil edilmediklerini belirterek, bu durumun değiştirilmesi yönünde bir önerğe verdiler.

Bu önerğenin rededilmesiyle sendikal hareket bölündü.

 

• 1905 yılında yapılan istatistiklere göre İmparatorluk Sendika Komisyonunun 450 bin üyesi vardı.

Çek Sendika Komisyonun üye sayısı ise 50 bin’di.

İmparatorluk genelinde yarım milyon örgütlü işçi bulunuyordu.

Avusturya İşçi Hareketi on yılda örgütlenme mücadelesinde hiç de azımsanmayacak bir yol almıştı.

 

 Sendikacıları yıldırma çabaları; Kara listeler

• Sendikaların giderek güçlenmesi elbette en fazla işverenleri rahatsız ediyordu.

1901-1903 yılları arasında hüküm süren ekonomik bunalım işverenlerin sendikal yükselişe karşı atağa geçmesinin yolunu acıyordu.

İşsizliğin artması ve sendikalardan ayrılmalar işverenlere bu niyetlerini gerçekleştirmede yardımcı olmuştu.

 

• Sendikal hareketin işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme yönünde attıkları adımları geri tepmek ve örğütlü mücadeleyi kırmak için hapis cezalarının ve siyasal baskıların

da çok şeyi değiştirmediğini gören işverenler farklı yöntemlere başvurmaya başladılar.

Arkadaşları için mücadele veren işçileri “Kara Listeye” alıyor ve bu kişileri yıldırmaya çalışıyorlardı.

 

• Listeye geçen bir işçinin mesleğinde iş bulma olanağı neredeyse yoktu.

İşverenler başlangıcta gizli olarak başvurdukları bu yöntemleri, sonraları açık açık yapmaktan da çekinmiyorlardı.

İşçi örgütlenmeleri bu tür yöntemlere karşı yasal yollardan karşı koymanın yollarını aradılar.

1905 yılında fırın işçileri bu olayı Anayasa Mahkemesine kadar götürdüler.

Nitekim mahkeme işçilerin tazminat taleplerini haklı bulmuş ve hazırlanan listelerin yasal olmadığı kararına varmıştı.

Böylelikle işçilerin eline “Kara Listelerle” mücadelede de önemli bir silah geçmişti

 

 SEÇİM HAKKI VE SENDİKAL HAREKET

• İşçi hareketi işverenlere karşı sürdürdüğü mücadelenin devlet politasına yansıması ve mecliste işçilerin lehine yasal düzenlemelerin gerçekleştirmesi için politik mücadeleyi de sürdürüyorlardı.

Ama hüküm süren seçim sistemi halkın büyük bir kesimini politik yaşamdan dışlıyordu.

Oy kullanabilme verilen verğiye ve sahip olunan mal varlığına bağlı tutulduğundan, işverenler büyük toprak sahipleri, kısacası mülkiyet sahipleri eğemenligi ellerinde tutuyorlardı.

 

• Ancak 1897 yılında seçim sisteminde yapılan bir değişiklikle 24 yaşını dolduran bütün erkeklere seçme hakkı verilmişti.

İşverenlerin, büyük toprak sahiplerinin oluşturduğu mülkiyet sahiplerine düşen sandalye sayısı 353 iken, halkın büyük bir kesimini teşkil eden emekçilere düşen sandalye sayısı ise yalnızca 72 idi.

 

• 1905 yılında ekonomik ́deki canlanma işçileri seçim hakkının genişletilmesi yolunda eyleme geçmesine neden oldu.

Rusya da burjuva devriminin bir uzantısı olarak Çar tarafından onaylanmıştı.

Aynı yılın Kasım ayında Avusturya’da sendikalar işi bırakma kararı aldılar.

Genel Grev ve Viyana da parlamentoya doğru yürüyüşe geçen 250 bin çalışan kişi genel ve eşit seçim hakkının yürürlüğe konmasında entin bir rol oynamıştı.

 

• Bu genel ve eşit seçim hakkı ne yazıkkı henüz kadınları kapsamıyordu.

1907 yılında yapılan seçimlerde kadınlara yine yer verilmemişti.

Parlamentoya giren 89 Sosyal Demokrat parti temsilcisi arasında çok sayıda sendikaci da bulunuyordu.

 

 SAVAŞ ÖNCESİ SENDİKAL HARAKET

• Gerci genel ve eşit seçim hakkıyla işçi temsilcileri parlamentoya girebilmişti, fakat işçilerin taleplerini yasal düzenlemeye dönüştürecek güçte değillerdi henüz.

Yine de işçi temsilcilerinin parlamentoya girmesiyle birlikte kısıtlı da olsa birtakım haklar kazanıyordu.

Yapılan toplu sözleşmelerin sayısında büyük bir artış gözleniyordu.

 

• 1910 yılında Avusturya genelinde 10 saatlik çalışma günü yürürlüğe sokulmuştu.

Bu arada uluslararası politikadaki gelişmeler işçi haraketinin zayıflamasına neden olmuştu.

Bosna’nın ilhakıyla birlikte bir savaş tehlikesi şimdilik atlatılmış, fakat savaşın gölgesi ortalıkta dolaşıyordu.

Bu ortam spekülatörler ve kazanç peşinde koşanlar için bulunmaz nimetti.

 

• Yiyecek maddeleri fiyatlarındaki artışla durmak nedir bilmiyordu. Bir yıl sonra buna ekonomik kriz de eklenince pahalılık işçilerin altından kalkacağı gibi değildi artık.

Yürüyüşler ve grevler yapılıyordu.

Sendikalar bu tek tek grevleri örgütlemeye çabalıyorlardı, fakat hükümet asker ve polis gücüyle buna karşılık veriyordu.

Çıkan olaylarda bir çok kişi yaşamını yitiriyordu.

 

 SAVAŞ BAŞLIYOR..

• 28 Haziran 1914′te Avusturyalı Prens Ferdinand ve karısının Saraybosna’da öldürülmesiyle birlikte Avusturya- Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş ilan etti.

Kısa sürede Türkiye’yi de içine alan bir savaş arenasına dönüşen ve Avrupa’da dört yıl sürecek olan 1 Dünya Savaşı özellikle de çalışan kesimi oldukça güç duruma düşürüyordu.

 

• Daha savaş öncesinde Başbakan Stürgkh parlamentoyu safdışı bırakmış ve ülkeyi Olağanüstü Hal yöntemiyle yönetiyordu.

Avusturya ‘da bir tür diktatörlük egemen olmuştu.

Birçok yasanın yürürlükten kaldırılması sendikaları zor durummda bırakmıştı.

Gerçi onlar savaşa karşıydı, fakat savaşı engelleyecek güçte değildiler.

Savaştan dolayı sefalete sürüklenen işçileri desteklemek için çalışmalar yürütüyorlardı.

Özellikle savaşı bir spekülasyon aracı olarak kullanan ve büyük kazançlar sağmaya çalışan kesimlere karşı mücadeleye girişmişlerdi.

 

• Bir çok işçinin askere alınması ve çoğunun savaşa hizmet eden işletmelerde çalışmaya mecbur edilmesi sendikal haraketin gücünü oldukça zayıflatmıştı.

1916 yılına kadar üyelerin yüzde 60′ını kaybetmişlerdi.

Bu arada bir çok sendika temsilcisi de askere alınmıştı.

Resmi makamlar sendikaların yapmak istedikleri toplantılara nadiren izin veriyorlardı.

 

• Hüküm süren açlık ve yiyecek maddesi sıkıntısı ve sendikal hareketin bu dönemde koşullardan ötürü pek varlık gösterememesi işçileri umutsuzluğa sürüklüyor ve onların sendikalardan kopmasına yol acıyordu.

İşte bu ortamda Victor Adler’in oğlu olan Fritz Adler işçilere, özellikle de hükümete sesini duyarabilmek için Ekim 1916′da Başbakan Strürgkh’ü öldürdü.

Fritz Adler, işçilerin savaşan ülke devletleri tarafından “Yem” olarak kullanılmasına karşı çıkılması gerektiğini, işçilerin birbirlerine karşı değil, yeni bir toplumsal düzen için mücadele etmesi gerektiğini savunuyordu.

 

• Çıkarıldığı Olağanüstü Hal Mahkemesinde Adler şimdiye kadar bir çok kişinin dile getirmediği siyasal gerçeklerle savunmasını yaptı.

Nitekim amacına ulaşmış sayılırdı; İşçi haraketi üzerinden uyuşukluğu ve pasifizmi kırarak tekrar mücadeleye ivme kazandırmıştı.

Mücadele içinde ve mahkemedeki savunmalarıyla öne çıkan fritz işçi önderi oldu.

Rus devrimiyle birlikte Avusturya İşçi Haraketi de biraz olsun haraketlilik kazandı.

Ufukta savaşın sona erme umudu belirmişti.

Hakim sınıflar kendilerine olan güvenini yavaş yavaş yitiriyorlardı.

 

• Sendikalar kendi içinde toparlanarak, muallak ortamdan kurtularak önemli bir örgütlü güce dönüşmüştü.

Örgütlü bir gücü temsil ediyorlardı artık.

1917 ve 1918 yılında çok sayıda grev yapıldı.

Ocak 1918′de Daimler çalışanları işi bırakıyorlardı.

Bu grev kısa sürede diğer branşlara da yansıdı., tam sekiz gün süren bu grevde hükümet yetkilileri işçilerin üstüne askerleri yollamakta tereddüt ettiğinden işçilerin sendika yetkileriyle masaya oturmak zorunda kalmıştı.

Savaş ekonomisinin hüküm sürdüğü işletmelerde çalışma koşullarının düzeltilmesi ve temsilci seçme hakkı sendikalarca kabul ettiriliyordu.(virgül.at)

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 1449 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Frauenmorde in Österreich: Frauenmorde in Österreich: "Ich schlachte dich ab wie ein Schwein" In keinem europäischen Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten ..
Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Promi-Fahrgast: Van der Bellen nahm am Montag die U-Bahn Überraschte Reaktionen in der U3: "Schau, der Präsident foahrt mit."
Plastik auf dem Runden Tisch Plastik auf dem Runden Tisch Auch nach dem ersten Treffen der Regierung mit Betroffenen scheinen Österreichs ..
Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Warum es in Österreich so schwierig ist, Kleinverdiener zu entlasten Die Regierung will "kleine und mittlere" Einkommen entlasten. Doch über die Lohn..
  Avusturya HABERLERİ
AMS 2018’de İşsizlere Yüzde 33,9'a Varan Para Cezası Kesti AMS 2018’de İşsizlere Yüzde 33,9'a Varan Para Cezası Kesti Avusturya İş Ve İşçi Bulma Kurumu AMS, 2018'de işsizlerden rekor düzeyde işsizli..
Hükümet Geçen Yıl Kısıtladığını, Yeni Hizmet Gibi Sunuyor Hükümet Geçen Yıl Kısıtladığını, Yeni Hizmet Gibi Sunuyor Avusturya hükümeti, çoğalan kadın cinayetleri karşısında kayıtsız kalmamak için ..
Köpek Dışkılarına Nasıl Bir Çözüm Gelecek? Köpek Dışkılarına Nasıl Bir Çözüm Gelecek? Avusturya plastik poşeti tamamen yasaklamayı planlıyor. Peki, köpek sahipleri, k..
Avusturya'da Ortalama Hastanede Kalma Süresi 8 Gün Avusturya'da Ortalama Hastanede Kalma Süresi 8 Gün Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın yaptığı bir araştırma Avusturya'nın, ortalam..
  Viyana HABERLERİ
Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ Sivas’tan Viyana’ya Uzanan Acı Dolu Bir Yaşam: ‘’Ben Sadece Bir Çocuktum!’’ ‘’İşten Sonra Eve Geldi, Duş Aldı Ve Daha Sonra Kahvehaneye Gitti. Ve Sonra Gece..
Viyana’da 18 Eve Fuhuş Baskını Viyana’da 18 Eve Fuhuş Baskını Başkent Viyana’da bulaşıcı bir hastalık üzerinden araştırma yapan polis, 18 evde..
Viyana’da 2,5 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Hayatı Kaybetti Viyana’da 2,5 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Hayatı Kaybetti Başkent Viyana’nın merkez semtinde bir inşaat alanında çalışan işçi, iskeleden d..
Tramvayın Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti Tramvayın Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti Viyana, 10 yaşındaki çocuk tramvay atında kalarak hayatını kaybetti.
  Almanya HABERLERİ
Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Irkçı saldırılar neden görmezden geliniyor? Neonaziler tarafından yapılan saldırılar basın, siyasetçiler, emniyet ve yargı t..
DİTİB: DİTİB: "Casusluk olayı bizim için kapanmıştır" Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştir..
Alman istihbaratı aşırı sağ AfD'yi incelemeye aldı Alman istihbaratı aşırı sağ AfD'yi incelemeye aldı Alman iç istihbaratı, aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partisini inceleme..
Havalimanında Güvenlik Personelleri Bir Günlük Grevde Havalimanında Güvenlik Personelleri Bir Günlük Grevde Almanya’da havalimanı Güvenlik personelleri ve yer hizmetleri çalışanları ücret ..
  Türkiye HABERLERİ
Türkiye Türkiye "güvenlik gerekçesiyle" Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti Türkiye, Hollanda’da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın (FD)..
Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye'de ev alana vatandaşlık Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara doğrudan vatandaşlık veriy..
Silah Gösterdiği  Otobüsün İçinden  28 Polis Çıktı Silah Gösterdiği Otobüsün İçinden 28 Polis Çıktı Hatalı solladığı gerekçesiyle otobüs korna çaldı, araç sürüçünün yanında oturan ..
Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? Palu ailesi kimdir, neden Türkiye'nin gündemine oturdu? atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katıla..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Arabeskle mi barışıyoruz yoksa popüler kültürle mi? Belki de günümüzde arabesk dünyayı ve yaklaşımı, gecekondu mahallelerinden çok a..
Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Bilim: Aşksız Bir Hayat Tehlikelerle Dolu Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da ön..
Göz kontağı insanı neden etkiler? Göz kontağı insanı neden etkiler? Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok kul..
Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? Yeni Yılda Aldığınız Bir Karara Kaç Gün Sadık Kalabiliyorsunuz? İngiltere'de YouGov şirketi tarafından yapılan bir araştırma, insanların yüzde 2..
  Fransa HABERLERİ
Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Bir Yılda 1 Milyondan Fazla Kadın Sözlü Taciz Veya Hakarete Uğradı Fransa'da her 20 kadından biri senede en az bir kez sözlü taciz veya hakarete ma..
Fırında Patlama: 20 yaralı Fırında Patlama: 20 yaralı Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan bir fırında patlama m..
Fransız bakanda  'dış güçler' dedi Fransız bakanda 'dış güçler' dedi Fransız Bakan Marlene Schiappa son yılların en şiddetli protestosu haline gelen ..
Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı Fransız Kilisesi'nde taciz skandalı Fransa'da, Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin ve 6 papazın, taciz..
  Belçika HABERLERİ
 Göçmenlerden Göçmenlerden "İnsani Vize" İçin Rüşvet Alan Siyasetçiye Tutuklama Belçika'nın Mechelen kentinde, milliyetçi Yeni Flaman İttifakı partisinin (N-VA)..
Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Avusturya’dan Sonra Belçika’da Yasağı Tartışıyor! Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan plastik poşet yasağı ülke geneline yayı..
Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Hapishanelerde Görev Yapan İmamların Sayısı Rahipleri Geçti Belçika hapishanelerinde Müslüman mahkumların sayısının artmasıyla, cezaevlerind..
Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesi..
  Hollanda HABERLERİ
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Melis'i babasının mücadelesi kurtardı Hollanda'nın Rotterdam kentinde mahkeme, IŞİD'e katılmak için 2 yıl önce Suriye'..
‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ‘100 süper beyin’ Hollanda’ya göç etti ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ’tan 100’e yakın mühendis Hollanda’daki teknoloji ..
Lahey'de Sarı Yelekliler Lahey'de Sarı Yelekliler "Hitler selamı" verip polisle çatıştı Hollanda'nın Lahey kentindeki Sarı Yelekliler protestosu olaylı sona erdi. Hitle..
Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Baba 12 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü, 15 Yaşındaki Kaçmayı Başardı Hollanda'da yaşayan Türkiye göçmeni bir baba 12 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak ..
  İngiltere HABERLERİ
İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz p..
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerin..
Londra metrosunda makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti Londra metrosunda makinistlerin maaşı pilot maaşını geçti Bazı Londra metrosu makinistlerinin maaşlarının birçok pilotun maaşını geçtiği a..
İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti Londra'da bir mahkeme, Türkiye'nin Gülen Cemaati ile ilişlisi olduğu söylenen Ak..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Manuela’nın Erkek Arkadaşı Yakalandı Avusturya’da, çalılıkların arasında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Manuela‘n..
16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu 16 Yaşında Kızın Cesedi Çalılıklar Arasında Bulundu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde 16 yaşında bir genç kızın cesedi calılık..
Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Sokak Ortasında Eski Eşini Öldürdü Avusturya'da iki günde iki kadın cinayeti işlendi. Krumbach NÖ bölgesinde, mülk ..
Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Yüz Günlük Bebeğin Ölümünden Baba Sorumlu Tutuldu Neunkirchen NÖ- Avusturya’da üç aylık bebek iç organlarında oluşan zedelenmeden ..
  Avrupa HABERLERİ
Sağ Popülist Politikacılar Artı Sağ Popülist Politikacılar Artı İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yıllık raporunu yayımladı..
Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması Sevimli Şeytan Mı Olur? Tartışması İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevi..
Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı öldü Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, ha..
Hayvan kesimi ve sünnet, Avrupa'da Müslümanları ve Yahudileri nasıl bir araya getirdi? Hayvan kesimi ve sünnet, Avrupa'da Müslümanları ve Yahudileri nasıl bir araya getirdi? Müslümanlar ve Yahudiler pek iyi anlaşamayabiliyor ama Avrupa'da inanç özgürlükl..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Bu Günlere Nasıl Geldik (1) Eşe dosta çikolata götürmekle meşhur Almancıların hikayesi nasıl başladı? Geline..
100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri 100 Yıl Önce Almanya’ya Gelen Türk İşçileri Biz Türkiye'den işçi göçünün 50. Yılını kutluyoruz ama bizden bir 50 yıl önce g..
Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Avusturya-Türkiye Ve Suriyeliler Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesine sığınan Suriyeli mültecilere en büyük des..
Dernekler Cenneti Avusturya (3) Dernekler Cenneti Avusturya (3) Avusturyalıların kurmuş oldukları derneklerle, Türkiye göçmenlerinin kurmuş oldu..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kadınlar erkeklere göre acıyı daha az hissediyor Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler..
GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri GÜNÜN KİTABI: Babaannemin Kızkardeşleri ‘Bazen çileli, bazen öfkeli ama hep farkında olan kadınlık halleridir. Kadının b..
Kadın oyuncular gişede daha başarılı Kadın oyuncular gişede daha başarılı Oyuncu Glenn Close Golden Globe’da yapımcılara “kadın filmleri değil, iyi filmle..
Erkekler kadınlara göre daha sık yalan söylüyor Erkekler kadınlara göre daha sık yalan söylüyor Bilim insanlarının yaptığı meta analiz erkeklerin kadınlardan daha sık yalan söy..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı