HABER AKIŞI

Avusturya İşçi Tarihinden Bir Kesit

 Tarih: 21-10-2018 17:13:33
Avusturya’ daki sendikalaşma oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşüktü. 1895 yılında yapılan sayımlara göre İmparatorlukta 6,5 milyon işçi ve memur vardı.

19. yüzyılın seksenli yıllarına değin işçilere yasal çerceve de olanak verilmediğinden dolayı, işçiler kendi imkanları ile kurdukları derneklerde örgütleniyorlardı.

Fakat kapitalizmin ülke de etkinlik kazanması ve çelişkilerin büyümesiyle birlikte tek tek işçi dernekleri, işçilerin haklı taleplerini yaşama geçirmede oldukça cılız kaldıkları gözlemleniyor.

• Bu cılızlığı gidermek ve işverenlere karşı daha etkin bir mücadele vermek amacıyla, bu irili ufaklı dernekleri tek bir çatı altında toplama girişimleri de yoğunlaştı.

1 Mayıs kutlamalarına gösterilen ilği, sendikacıları bu yöndeki çalışmalarında yüreklendiren önemli faktördü.

“Sanayicilerin Birliğini” (Industtriellenverband) kurmaları, işçi önderlerinin bu yöndeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmıştı.

 

• İşveren çevrelerinin kurduğu böylesine güçlü bir birliğe karşı koymak, ancak merkezi örgütlenmeye giden, güçlü bir sendikal hareketle mümkün olacaktı.

1893 yılının Aralık ayında Viyana’da ilk Sendika Kurultayı gerçekleştirildi.

Bu kurultaya yaklaşık 50 bin üyeyi temsilen 194 sendika katılmıştı.

 

• Bu ilk kurultayda sendikaları bir araya getirecek bir komisyonun kurulması karara bağlandı.

Bu komisyonla birlikte sendikal hareket merkezi bir organa kovuşmuştu.

Yine de Avusturya’ daki sendikalaşma oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşüktü.

1895 yılında yapılan sayımlara göre İmparatorlukta 6,5 milyon işçi ve memur vardı.

Oysa bunların sadece yaklaşık 88 bini sendika üyesiydi.

Bu da % 1.35 oranında bir sendikalaşma oranı demekti.

 

• 19.yüzyılda yükselen milliyetcilik akımları sendikaları da etkilemişti.

1896 yılında yapılan ikinci sendika kurultayında Çek sendika temsilcileri yönetimde kendilerinin yeterince temsil edilmediklerini belirterek, bu durumun değiştirilmesi yönünde bir önerğe verdiler.

Bu önerğenin rededilmesiyle sendikal hareket bölündü.

 

• 1905 yılında yapılan istatistiklere göre İmparatorluk Sendika Komisyonunun 450 bin üyesi vardı.

Çek Sendika Komisyonun üye sayısı ise 50 bin’di.

İmparatorluk genelinde yarım milyon örgütlü işçi bulunuyordu.

Avusturya İşçi Hareketi on yılda örgütlenme mücadelesinde hiç de azımsanmayacak bir yol almıştı.

 

 Sendikacıları yıldırma çabaları; Kara listeler

• Sendikaların giderek güçlenmesi elbette en fazla işverenleri rahatsız ediyordu.

1901-1903 yılları arasında hüküm süren ekonomik bunalım işverenlerin sendikal yükselişe karşı atağa geçmesinin yolunu acıyordu.

İşsizliğin artması ve sendikalardan ayrılmalar işverenlere bu niyetlerini gerçekleştirmede yardımcı olmuştu.

 

• Sendikal hareketin işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme yönünde attıkları adımları geri tepmek ve örğütlü mücadeleyi kırmak için hapis cezalarının ve siyasal baskıların

da çok şeyi değiştirmediğini gören işverenler farklı yöntemlere başvurmaya başladılar.

Arkadaşları için mücadele veren işçileri “Kara Listeye” alıyor ve bu kişileri yıldırmaya çalışıyorlardı.

 

• Listeye geçen bir işçinin mesleğinde iş bulma olanağı neredeyse yoktu.

İşverenler başlangıcta gizli olarak başvurdukları bu yöntemleri, sonraları açık açık yapmaktan da çekinmiyorlardı.

İşçi örgütlenmeleri bu tür yöntemlere karşı yasal yollardan karşı koymanın yollarını aradılar.

1905 yılında fırın işçileri bu olayı Anayasa Mahkemesine kadar götürdüler.

Nitekim mahkeme işçilerin tazminat taleplerini haklı bulmuş ve hazırlanan listelerin yasal olmadığı kararına varmıştı.

Böylelikle işçilerin eline “Kara Listelerle” mücadelede de önemli bir silah geçmişti

 

 SEÇİM HAKKI VE SENDİKAL HAREKET

• İşçi hareketi işverenlere karşı sürdürdüğü mücadelenin devlet politasına yansıması ve mecliste işçilerin lehine yasal düzenlemelerin gerçekleştirmesi için politik mücadeleyi de sürdürüyorlardı.

Ama hüküm süren seçim sistemi halkın büyük bir kesimini politik yaşamdan dışlıyordu.

Oy kullanabilme verilen verğiye ve sahip olunan mal varlığına bağlı tutulduğundan, işverenler büyük toprak sahipleri, kısacası mülkiyet sahipleri eğemenligi ellerinde tutuyorlardı.

 

• Ancak 1897 yılında seçim sisteminde yapılan bir değişiklikle 24 yaşını dolduran bütün erkeklere seçme hakkı verilmişti.

İşverenlerin, büyük toprak sahiplerinin oluşturduğu mülkiyet sahiplerine düşen sandalye sayısı 353 iken, halkın büyük bir kesimini teşkil eden emekçilere düşen sandalye sayısı ise yalnızca 72 idi.

 

• 1905 yılında ekonomik ́deki canlanma işçileri seçim hakkının genişletilmesi yolunda eyleme geçmesine neden oldu.

Rusya da burjuva devriminin bir uzantısı olarak Çar tarafından onaylanmıştı.

Aynı yılın Kasım ayında Avusturya’da sendikalar işi bırakma kararı aldılar.

Genel Grev ve Viyana da parlamentoya doğru yürüyüşe geçen 250 bin çalışan kişi genel ve eşit seçim hakkının yürürlüğe konmasında entin bir rol oynamıştı.

 

• Bu genel ve eşit seçim hakkı ne yazıkkı henüz kadınları kapsamıyordu.

1907 yılında yapılan seçimlerde kadınlara yine yer verilmemişti.

Parlamentoya giren 89 Sosyal Demokrat parti temsilcisi arasında çok sayıda sendikaci da bulunuyordu.

 

 SAVAŞ ÖNCESİ SENDİKAL HARAKET

• Gerci genel ve eşit seçim hakkıyla işçi temsilcileri parlamentoya girebilmişti, fakat işçilerin taleplerini yasal düzenlemeye dönüştürecek güçte değillerdi henüz.

Yine de işçi temsilcilerinin parlamentoya girmesiyle birlikte kısıtlı da olsa birtakım haklar kazanıyordu.

Yapılan toplu sözleşmelerin sayısında büyük bir artış gözleniyordu.

 

• 1910 yılında Avusturya genelinde 10 saatlik çalışma günü yürürlüğe sokulmuştu.

Bu arada uluslararası politikadaki gelişmeler işçi haraketinin zayıflamasına neden olmuştu.

Bosna’nın ilhakıyla birlikte bir savaş tehlikesi şimdilik atlatılmış, fakat savaşın gölgesi ortalıkta dolaşıyordu.

Bu ortam spekülatörler ve kazanç peşinde koşanlar için bulunmaz nimetti.

 

• Yiyecek maddeleri fiyatlarındaki artışla durmak nedir bilmiyordu. Bir yıl sonra buna ekonomik kriz de eklenince pahalılık işçilerin altından kalkacağı gibi değildi artık.

Yürüyüşler ve grevler yapılıyordu.

Sendikalar bu tek tek grevleri örgütlemeye çabalıyorlardı, fakat hükümet asker ve polis gücüyle buna karşılık veriyordu.

Çıkan olaylarda bir çok kişi yaşamını yitiriyordu.

 

 SAVAŞ BAŞLIYOR..

• 28 Haziran 1914′te Avusturyalı Prens Ferdinand ve karısının Saraybosna’da öldürülmesiyle birlikte Avusturya- Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş ilan etti.

Kısa sürede Türkiye’yi de içine alan bir savaş arenasına dönüşen ve Avrupa’da dört yıl sürecek olan 1 Dünya Savaşı özellikle de çalışan kesimi oldukça güç duruma düşürüyordu.

 

• Daha savaş öncesinde Başbakan Stürgkh parlamentoyu safdışı bırakmış ve ülkeyi Olağanüstü Hal yöntemiyle yönetiyordu.

Avusturya ‘da bir tür diktatörlük egemen olmuştu.

Birçok yasanın yürürlükten kaldırılması sendikaları zor durummda bırakmıştı.

Gerçi onlar savaşa karşıydı, fakat savaşı engelleyecek güçte değildiler.

Savaştan dolayı sefalete sürüklenen işçileri desteklemek için çalışmalar yürütüyorlardı.

Özellikle savaşı bir spekülasyon aracı olarak kullanan ve büyük kazançlar sağmaya çalışan kesimlere karşı mücadeleye girişmişlerdi.

 

• Bir çok işçinin askere alınması ve çoğunun savaşa hizmet eden işletmelerde çalışmaya mecbur edilmesi sendikal haraketin gücünü oldukça zayıflatmıştı.

1916 yılına kadar üyelerin yüzde 60′ını kaybetmişlerdi.

Bu arada bir çok sendika temsilcisi de askere alınmıştı.

Resmi makamlar sendikaların yapmak istedikleri toplantılara nadiren izin veriyorlardı.

 

• Hüküm süren açlık ve yiyecek maddesi sıkıntısı ve sendikal hareketin bu dönemde koşullardan ötürü pek varlık gösterememesi işçileri umutsuzluğa sürüklüyor ve onların sendikalardan kopmasına yol acıyordu.

İşte bu ortamda Victor Adler’in oğlu olan Fritz Adler işçilere, özellikle de hükümete sesini duyarabilmek için Ekim 1916′da Başbakan Strürgkh’ü öldürdü.

Fritz Adler, işçilerin savaşan ülke devletleri tarafından “Yem” olarak kullanılmasına karşı çıkılması gerektiğini, işçilerin birbirlerine karşı değil, yeni bir toplumsal düzen için mücadele etmesi gerektiğini savunuyordu.

 

• Çıkarıldığı Olağanüstü Hal Mahkemesinde Adler şimdiye kadar bir çok kişinin dile getirmediği siyasal gerçeklerle savunmasını yaptı.

Nitekim amacına ulaşmış sayılırdı; İşçi haraketi üzerinden uyuşukluğu ve pasifizmi kırarak tekrar mücadeleye ivme kazandırmıştı.

Mücadele içinde ve mahkemedeki savunmalarıyla öne çıkan fritz işçi önderi oldu.

Rus devrimiyle birlikte Avusturya İşçi Haraketi de biraz olsun haraketlilik kazandı.

Ufukta savaşın sona erme umudu belirmişti.

Hakim sınıflar kendilerine olan güvenini yavaş yavaş yitiriyorlardı.

 

• Sendikalar kendi içinde toparlanarak, muallak ortamdan kurtularak önemli bir örgütlü güce dönüşmüştü.

Örgütlü bir gücü temsil ediyorlardı artık.

1917 ve 1918 yılında çok sayıda grev yapıldı.

Ocak 1918′de Daimler çalışanları işi bırakıyorlardı.

Bu grev kısa sürede diğer branşlara da yansıdı., tam sekiz gün süren bu grevde hükümet yetkilileri işçilerin üstüne askerleri yollamakta tereddüt ettiğinden işçilerin sendika yetkileriyle masaya oturmak zorunda kalmıştı.

Savaş ekonomisinin hüküm sürdüğü işletmelerde çalışma koşullarının düzeltilmesi ve temsilci seçme hakkı sendikalarca kabul ettiriliyordu.(virgül.at)

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 833 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Türkis-Blauer Vorstoß: Kommt das Kopftuchverbot in der Volksschule? Nach Kindergarten soll Verbot nun auch für bis zu 10-jährige Mädchen gelten. Reg..
Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Unternehmen schulden Krankenkassen 850 Millionen, doch die Regierung redet über Fotos auf E-Cards Die FPÖ will die Diskussion über die Abschaffung der Notstandshilfe stören und p..
Putins enttarnte Agenten Putins enttarnte Agenten Doppelagent Sergej Skripal half westlichen Geheimdiensten mit seinem GRU-Wissen...
Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Türkische Pop-Queen als Prügelopfer Popsängerin Sila Gençoğlu sagt öffentlich, dass ihr Freund sie kürzlich schwer m..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Şiddete Karşı Koruma Kanunu Avusturya Şiddete Karşı Koruma Kanunu Avusturya’da yürürlükte olan şiddetin önlenmesine dair kanunlar. Şiddetten ..
Avusturya'da Uzun Süre İş Bulamayanların Sayısı Artıyor Avusturya'da Uzun Süre İş Bulamayanların Sayısı Artıyor Ülkede son on yılda, uzun süre işsiz kalanların sayısı üç katına çıktı. Hükümet ..
Tepkiler Üzerine Irkçı Video Kaldırıldı Tepkiler Üzerine Irkçı Video Kaldırıldı Avusturya koalisyon ortağı, Özgürlük Partisi (FPÖ) tarafından yapılan animasyon ..
Avusturya Hükümet Ortağından Irkçı Video Avusturya Hükümet Ortağından Irkçı Video Avusturya'da sosyal sigorta E-Kartlarını fotoğraflı yapılmasına karar veren hükü..
  Viyana HABERLERİ
Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya'da 15 Saat Süren Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinden Sonuç Çıkmadı Avusturya Metal Sendikası ile iş verenler arasında devam eden toplu iş sözleşme ..
İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları İçeride Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri, Dışarıda Perşembe Protestoları Avusturya'da her perşembe yapılan hükümet karşıtı gösterilerde, bu hafta metal s..
Viyana Havalimanında Operasyon Viyana Havalimanında Operasyon Viyana uluslararası havalimanı terminal 1 doğu bloku, polis tarafından kapatıldı..
Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya İslam Cemaati Erken Seçime Gidiyor Avusturya Devleti tarafından, Avusturya’daki Müslümanların resmî temsil kurumu g..
  Almanya HABERLERİ
Hayatını Kurtardı, Hayatından Oldu Hayatını Kurtardı, Hayatından Oldu Almanya’da 17 yaşındaki Türkiye göçmeni, tren raylarına düşen bir evsizi kurtarm..
On Ay İçerisinde Türkiye'den Almanya’ya İltica Sayısı 9 Bin 138 On Ay İçerisinde Türkiye'den Almanya’ya İltica Sayısı 9 Bin 138 Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış eğilimi d..
Almanya’daki ses yarışmasında Sinem ayakta alkışlandı Almanya’daki ses yarışmasında Sinem ayakta alkışlandı Almanya'daki ses yarışmasına "İsyan" şarkısıyla katılan Sinem, sesiyle izleyenle..
Çin'deki Çin'deki "Uygur eğitim kampları" kabul edilemez Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, düzenlediği ..
  Türkiye HABERLERİ
Gülen Cemaati'nin vakfında yöneticilik yapan isim Türkiye'ye getirildi Gülen Cemaati'nin vakfında yöneticilik yapan isim Türkiye'ye getirildi FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan isim Türkiye'ye getirildi.
Meclis'te intihar girişimi Meclis'te intihar girişimi İş istediği iddia edilen bir kişi, TBMM Halkla İlişkiler binası çatısında intiha..
Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıl dönümünde anılıyor Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıl dönümünde anılıyor Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybedişinin 80. yıl dönümünde tüm yurtta anma..
24 Haziran seçimlerinde, adaylara 875 'ölü'den bağış 24 Haziran seçimlerinde, adaylara 875 'ölü'den bağış Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden önce “Erdoğan’a 866..
  Kültür Sanat HABERLERİ
Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir Arabeskçi Gencebay: Sanatçı kesinlikle muhalif değildir 'Erdoğan'ı takdir ediyor ve seviyorum. Onu çok sevdiğimi hep söyledim' diyen Gen..
Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Maria Anna Augusta Colöstina Fatma Budin’in yani günümüz Budapeşte’si, Evliya Celebi seyahatnamesinde o zamanın öne..
Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Sapkın Zihniyet Çocuk Kitaplarında Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir kara..
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli? Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli? Araştırmalar, eşlerin kişilik özellikleri bakımından benzerlik derecesinin mutlu..
  Fransa HABERLERİ
Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da akaryakıt zammını protesto esnasında bir gösterici öldü Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergileri tepkiyle karşıl..
Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa’da Öğretmenler Önce Greve Sonra Sokağa Çıktı Fransa Hükümetinin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı grev..
Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Yediklerinizin Fotoğrafını Yayınlarken Maliyeyi Unutmayın Fransa Maliye Bakanı Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşınd..
Kaşıkçı cinayetinde tape muamması: Fransa yalanladı, Kanada doğruladı Kaşıkçı cinayetinde tape muamması: Fransa yalanladı, Kanada doğruladı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetini belgeleyen tapelerin herkese verildiğini söyle..
  Belçika HABERLERİ
İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı İşçilerin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin Euro prim yattı Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli ba..
Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Havalimanı’nda Grev: 660 uçuş iptal Brüksel Zaventem Havalimanı’nda bagaj yükleyen işçiler, ücret artışı ve çalışma ..
Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı Belçika'nın Charleroi kentinde, bir elektronik sigara dükkanını sabah saatlerind..
İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi İslam devleti kurmayı hedefleyen örgüt liderinin vatandaşlığı iptal edildi Belçika'nın "en büyük terör davasına" konu olan radikal İslamcı "Sharia4Belgium"..
  Hollanda HABERLERİ
'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza 'Türkiye usulü düğün konvoyuna' binlerce euro ceza Belçika'da geçtiğimiz yıllarda büyük tartışma yaratan ve yargıya intikal eden "T..
Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Camiler Wilders İçin Twitter yasağı istiyor Hollanda'daki 144 caminin çatı örgütü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tü..
Savunma Bakanı iki askerin ölümü üzerine istifa etti Savunma Bakanı iki askerin ölümü üzerine istifa etti Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali'de g..
Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Cihatçı hücresine sızan polisler, aylar süren operasyon sonucunda saldırıyı önledi Hollanda'da büyük bir saldırının son aşamasında oldukları gerekçesiyle gözaltına..
  İngiltere HABERLERİ
Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt  üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift yasadışı örgüt üyeliğinden suçlu bulundu Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alına..
21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri ..
İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'de hızlı tren hattı inşasından bin 200 iskelet çıkarıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tren hattı çalışmaları sırasında yapılan k..
Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Barcelona'dan Londra'ya uçan Ryanair uçağında bir kişi 77 yaşındaki siyah bir ka..
  İsviçre HABERLERİ
Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? Avrupa’da Çiftçiler intihara neden daha fazla eğilimli? İsviçre'de Bern Üniversitesi tarafından kırsal kesimde yaşayan erkekler üzerinde..
İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre Türkiye’ye Casus Yazılımı Satmıyor İsviçre, Türkiye'nin internet ve cep telefonlarını izlemek üzere sipariş etmek i..
Acemi askeri taşladılar Acemi askeri taşladılar İsviçre'de bir askeri okulda, komutan tarafından bir acemi askerin taşlanması yö..
Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı Bir Kilo Havucun İçinden Akıllı Telefon Çıktı İsviçre'de bir tüketici, marketten aldığı ambalajlı bir kilo havucun içinden akı..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Cadılar Bayramında Maskeli Market Soygunu Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde, cadılar bayramını fırsat bilen soyguncu,..
Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Kaçan Aracı Yakalamaya Çalışırken Beş Polis Yaralandı Wiener Neustadt (Avusturya) kentinde, polisin yaptığı rutin kontrolünden kaçan a..
Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Emir Bebek A3 Otobanı İmdat Şeridinde Dünyaya Geldi Avusturya'da hastaneye götürülen anne, otobanın imdat şeridinde bebeğini dünyaya..
Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Tecavüz Suçlamasıyla Aranıyor Avusturya’da 17 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı aranıyor..
  Avrupa HABERLERİ
Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın 2014-2017 yılları arasındaki dönemde AB terör örgü..
Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu: Müzakereler Resmen Askıya Alınsın Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pratikte donmu..
Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Ne ayrılabiliyorlar ne de birlikteliklerine imza atabiliyorlar Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzun zamandır donmuş durumda. Şim..
Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılması istendi AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar Dün ve bugün yetmedi: Yarını da sattılar 2015’ten bu yana türbülansa giren Türkiye ekonomisi, AKP’nin sırtını dayadığı al..
''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''2015 İslam Yasası'' Ve Aleviler ''Avusturya Başbakanı Kurz'un, yedi caminin kapatılacağını açıkladığında, sıranı..
İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar İnsan Öldürmeye Tasarlanmış Tetiklere Dokunan Çocuklar Avusturya Cumhuriyet Bayramını Kutladı. Peki cumhuriyet bayramı özünde halkın eg..
Avrupa'nın Gözünden Türkler! Avrupa'nın Gözünden Türkler! Artık Avrupa için Türkler Orta Asya’da yaşayan uzak bir millet değildir. Malazgi..
  Virgül Kadın HABERLERİ
14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Kendi Düğününü İhbar Etti 14 Yaşında Evlendirilmek İstenen kız çocuğu, Kendi Düğününü İhbar Etti: 'Okula D..
Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Tecavüz travması mağdurların olayla yüzleşmesini neden geciktiriyor? Cinsel saldırıya maruz kalan insanların çoğu tecavüze uğradığını hemen kabul etm..
Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük İngiltere'de yapılan yeni bir bilimsel araştırma, sabahları erken kalkan kadınla..
Avusturya’da kadınların yüzde 22’i eşlerinden şiddet görüyor Avusturya’da kadınların yüzde 22’i eşlerinden şiddet görüyor Avrupa Birliği’nde eşi yada sevgilisi tarafından fiziksel veya cinsel saldırıya ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı